Maat­werk verdeler in parkeer­ga­rage

De diepste garage van Nederland verdient maat­werk-ener­gie­dis­tri­butie

22,5 meter de grond in. Dan mag je jezelf met recht de diepste parkeer­ga­rage van Nederland noemen. Voor Dura Vermeer ontwik­kelde partner Spie Schiedam samen met ons een installatie die de garage – die plek biedt aan 525 auto's – voor­ziet van stroom en veilig­heid. 

 
Maatwerkverdeelsysteem-parkeergarage

"Onver­wachte zaken worden direct opge­pakt, waarbij we volledig worden ontzorgd. Dat is ook in dit project weer gebleken."  
project lammermarkt quote
Ramon Hoog­en­doorn
Projec­ten­gi­neer SPIE Schiedam


Het maat­werk van Lammer­markt
in cijfers

Cijfers:

Trans­for­mator van 400 kVA

1 hoofd­ver­deler

9 onder­ver­de­lers

2 air circuit brea­kers

In samen­wer­king met:

Aannemer: Dura Vermeer-Besix

Installateur: SPIE Schiedam


Maat­werk verdeel­sys­teem

Een constructie van de omvang en diepte van de parkeer­ga­rage Lammer­markt sluit je niet zomaar aan op het netwerk. Daarom plaat­sten we een trans­for­mator van 400 kVA op de Lammer­markt. Die voedt de hoofd­ver­deler en de negen onder­ver­de­lers. Wij verzorgden daar­naast het ontwerp, de engi­nee­ring, productie, de testen, leve­ring en de montage van de verdeel­in­rich­tingen. 


Veilig­heid dankzij nood­stroom­scha­ke­laar

Het verdeel­sys­teem zelf is op maat gemaakt voor de speci­fieke omstan­dig­heden in de garage. Het uitgangs­punt? Veilig­heid. Ook als onver­hoopt de stroom uitvalt. De hoofd­ver­deler werd – naast een aansluiting op de trafo – ook voorzien van twee motor­be­diende Air Circuit Brea­kers voor de NSA-omscha­ke­ling. Om te zorgen dat alle kritieke instal­la­ties onder span­ning blijven in het geval van nood­stroom, hebben we de onder­ver­de­lers voorzien van een prefe­rent deel en niet-prefe­rent deel. Controle op een goede werking werd door middel van een Factory Accep­tance Test op het systeem uitge­voerd. Zo weten we zeker dat gebrui­kers zich altijd in een veilige omge­ving bevinden. 

Lees meerInklappen
project lammermarkt verdeler

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.


Meer lezen

  • Artikel Installatie & Bouw: Parkeergarage Lammermarkt Leiden

    pdf203,73 KB


In onder andere deze projecten
verzorgden we de installatie

project boskalis railkoker

Rail­ko­ker­aan­slui­ting bij pand Boskalis in Papen­drecht

project oegema buitenaanzicht

Installatie voor duizenden zonne­pa­nelen bij DC van Oegema

project bloom verdeler

Robuuste hoofd­ver­deler voor DC van Bloom in De Kwakel