Magneet­scha­ke­laars voor moderne belas­tingen

Betrouwbaar schakelen tot en met 63 A

Mo­der­ne be­las­tin­gen zo­als zui­ni­ge elek­tro­ni­sche ver­lich­ting en com­pu­ters heb­ben hoge en har­mo­ni­sche in­scha­kel­stro­men. Dat stelt hoge ei­sen aan de kwa­li­teit van de con­tac­ten. Onze mo­du­lai­re mag­neet­scha­ke­laars le­ve­ren vei­li­ge en op­ti­ma­le pres­ta­ties. 

hager product: magneetschakelaars

Een com­ple­te reeks
mag­neet­scha­ke­laars

Betrouwbaar en stil schakelen voor moderne verlichting en apparatuur

Magneetschakelaars zijn bedoeld om vanuit de verdeler grotere groepen lampen, motoren en apparaten tegelijk in en uit te schakelen. Ze worden bestuurd door schakelaars of door schakelcontacten van besturingsapparaten, zoals tijdklokken en domotica-actoren. Door de compacte bouw en de uitgebreide range zijn de magneetschakelaars geschikt voor zowel woningbouw- als utiliteitsprojecten.

icoon verdeler

Ontwerp

Een goede installatie biedt naast kwaliteit ook overzicht. Wij laten je zien waar je in je installatie rekening mee moeten houden als het om moderne belastingen gaat.

installatie

Installatie

Snel en goed installeren kan alleen met goed doordachte componenten. Onze producten leveren goede prestaties. Daar kun je zeker van zijn. 

kwaliteit

Kwaliteit

Voorzien van KEMA-keur, met robuuste contacten en bovendien van duurzame kwaliteit: onze componenten maken je schakel- en verdeelinrichting compleet. 


Onze magneetschakelaars

Breed toepas­baar en echte kracht­pat­sers

Of je onze mag­neet­scha­ke­laars nu ge­bruikt in een woon­huis, een the­a­ter, win­kel­cen­trum of kan­toor­ge­bouw. De ro­buus­te con­tac­ten la­ten ge­brui­kers een veel­heid aan be­las­tin­gen be­stu­ren zon­der het licht­net te over­be­las­ten. Van led­ver­lich­ting tot ven­ti­la­tie en van elek­tri­sche ver­war­ming tot klei­ne mo­to­ren: onze scha­ke­laars zijn ech­te kracht­pat­sers.

 

 • Schakelen van lichtsystemen
  Pro­duc­ten die wor­den aan­be­vo­len voor het scha­ke­len van elek­tro­ni­sche voor­scha­kel­ap­pa­ra­ten zijn te her­ken­nen aan het '+'-te­ken op de voor­zij­de. 
 • Eenvoudig testen
  De mag­neet­scha­ke­laar met hand­be­die­ning kan wor­den in­ge­scha­keld, als bij­voor­beeld de ver­de­ler ge­test moet wor­den. 
 • Autoreset
  Au­to­re­set zorgt er­voor dat hand­ma­tig in­scha­ke­len au­to­ma­tisch on­ge­daan ge­maakt wordt bij de eerst­vol­gen­de elek­tri­sche be­krach­ti­ging. Ide­aal bij au­to­ma­tisch be­stu­ren van nacht­stroom­boi­lers, waarbij je af en toe ook met de hand de boiler wilt inschakelen. 
 • Geruisarm
  Ge­ruis­ar­me mag­neet­scha­ke­laars zijn spe­ci­aal ont­wik­keld voor ver­de­lers die ge­mon­teerd zijn in niet-tech­ni­sche ruim­tes, zo­als woon­ruim­tes, win­kels en the­a­ters. 
 • Stuurspanningen
  De stan­daard­span­ning is 230 V AC. Veel ge­bruik­te ty­pes zijn er ook met spoel­span­nin­gen in 12, 24 en 110 V. Ge­ruis­ar­me ty­pes zijn in AC- en DC-stuurs­pan­ning ver­krijg­baar. 
 • Diverse contacttypen
  Onze mag­neet­scha­ke­laars zijn ver­krijg­baar in stroom­sterk­tes van 16, 25, 40 en 63 A, en van 1- tot 4-po­lig. Con­tact­con­fi­gu­ra­ties zijn 'maak', 'ver­breek' en com­bi­na­ties daar­van.
 • Handige online calculatietool
  Met de online calculatie tool bereken kun je de juiste magneetschakelaar kiezen op basis van de te schakelen belasting.

Breng je kennis up-to-date

Training over moderne belastingen

Met de trai­ning 'Mo­der­ne be­las­tin­gen en het ont­werp van ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­te­men' hel­pen we je op weg met het suc­ces­vol ont­wer­pen van een in­stal­la­tie die is voor­be­reid op toe­kom­sti­ge ver­lich­tings­ont­wik­ke­lin­gen. 


Meer tools
en sup­port

Voor de pro­fes­si­o­nal

hager kennisartikel webinars

Calculatietool magneetschakelaars

Bereken met deze online tool eenvoudig het aantal lampen dat je kunt aansluiten.

man laptop rapporten

Belastingsberekening

Download de grafieken waarmee je de maximale inschakelstroom kunt bepalen.

howto quickconnectlayknop

How-to video's

Hoe koppel je een hulpcontact precies aan een magneetschakelaar? Je leert het in deze how-to-video.


Bekijk deze producten in de e-catalogus

Benieuwd naar alle details?

In onze e-ca­ta­lo­gus vind je alle pro­duct­va­ri­a­ties op een rij. 

De magneetschakelaars in de e-catalogus
hager product: magneetschakelaars

Ontdek de
Hager Ready app

Eén app die je onder­steunt in elke fase

Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daar­naast kun je verdelers confi­gu­reren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready downloaden:

 

google play badge  app store badge

 

Lees eerst meer over Hager Ready
e-catalogus-app

Pro­duc­tvraag?

Vind je ant­woord bij de veelgestelde vragen

Van de vra­gen die onze ex­perts het meest krij­gen, heb­ben we de ant­woor­den al­vast op een rij ge­zet. Van ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring tot rook­mel­ders en van Ha­ger­cad tot ener­gie­dis­tri­bu­tie.