Blog: Risico’s mini­ma­li­seren met Hager Services

Lang­du­rige kwali­teit garan­deren

Als e-installateur wil je lang­du­rige kwali­teit garan­deren, zeker in grote utili­teits­bouw­pro­jecten. Verde­ler­tech­niek houdt daarom nog lang niet op bij het plaatsen van een installatie. Onder­houd is essentieel voor het kwali­ta­tief op peil houden ervan. Naast project­leider ben ik servi­cema­nager van Hager Services en ik zie in de dage­lijkse prak­tijk hoe belang­rijk onder­houd daad­wer­ke­lijk is. In dit blog vertel ik daar meer over.

project ijsselland onderhoud

"Upgrades, updates, verou­de­ring, uitbrei­dingen - als installateur of beheerder moet je ervoor zorgen dat een installatie ondanks al deze zaken wel opti­maal blijft func­ti­o­neren."
martwin de man hager

Martwin de Man

Project­leider bij Hager


Preven­tief onder­houd
garan­deert inscha­kelen

In dit blog ga ik in op de vraag hoe je met speci­a­lis­tisch onder­houd de kwali­teit, levens­duur en veilig­heid van een installatie verze­kert. Ook vertel ik over een van mijn meest uitda­gende servi­ce­pro­jecten tot nu toe.

In de exploi­ta­tie­fase draait het erom dat een installatie op peil blijft, dat er niets misgaat en dat de installatie snel weer werkt als er onver­hoopt toch iets gebeurt. Preven­tief onder­houd is hierbij onont­beer­lijk. Daar­naast is een gebouw ook aan veran­de­ring onder­hevig. Je hebt te maken met upgrades, updates, verou­de­ring, uitbrei­dingen etc. Als installateur of beheerder moet je ervoor zorgen dat een installatie ondanks al deze zaken wel opti­maal blijft func­ti­o­neren. Bij grotere gebouwen is daar­voor vaak een hele kundige onder­houds­partij betrokken, maar als het over complexe hoofd­ver­de­lers gaat is er soms extra exper­tise nodig. Dat is waar Hager Services ondersteuning kan bieden. Dat gaat van het onder­steunen van onder­houd aan de vermo­gens­au­to­maten tot het meedenken in upgrades en het waar­borgen van de veilig­heid bij een cala­mi­teit.

 

Waarom is preven­tief onder­houd juist vanuit het opzicht van cala­mi­teiten zo belang­rijk?

Bij een cala­mi­teit heb je met twee zaken te maken: je moet afscha­kelen op het moment dat er iets voor­doet en als het voorbij is, moet je terug­gaan naar je normale bedrijfs­voe­ring, dus weer inscha­kelen. Natuur­lijk zijn er nood­stroom­ag­gre­gaten die ervoor zorgen dat een gebouw blijft func­ti­o­neren. Maar op het moment dat er iets misgaat bij het inscha­kelen, dan ligt de bedrijfs­voe­ring stil en heb je een enorm probleem. Vanuit Hager Services inspec­teren, testen en onder­houden we alle systemen. Boven­dien kijken we of de hoofd­ver­de­lers en vermo­gens­au­to­maten erbij staan zoals verwacht. Hier­door verze­keren we dat de veilig­heid niet in het geding komt tijdens een cala­mi­teit en dat het af- en inscha­kelen goed verloopt. Door preven­tief onder­houd beperk je dus het risico dat er iets misgaat tijdens cala­mi­teiten.

Spare parts onmis­baar tijdens cala­mi­teit

Bij Hager advi­seren we ook graag over spare parts management. Tijdens het verde­leront­werp denken we hier al over na. Mocht er toch een cala­mi­teit plaats­vinden, is het name­lijk ook van belang dat je spare parts op voor­raad hebt zodat je snel kunt wisselen. Maar het op voor­raad houden en beheren van spare parts is lastig en kost­baar. Daarom helpen we daarbij met de spare parts service. Het is gewoon heel erg belang­rijk dat je normale bedrijfs­voe­ring door kan blijven gaan. En dankzij slimme spare parts kan dat, ook tijdens een cala­mi­teit. "Hager kijkt een stuk vooruit en analy­seert de installatie peri­o­diek om te zorgen dat upgrades en updates geen problemen ople­veren in de installatie"

Voor­uit­kijken naar updates en upgrades

Ik schreef het net al; na de ople­ve­ring van een gebouw begint het pas echt. Er gaan mensen wonen of werken in het gebouw, er gaan mensen recre­ëren, noem maar op. Boven­dien gaat de tech­niek vooruit. Daarom zullen er altijd veran­de­ringen komen. Denk bijvoor­beeld aan zoiets als thuis­werken. In 2019 waren er nog genoeg bedrijven waar dat niet vanzelf­spre­kend was. Maar sinds de pandemie bewijst de prak­tijk het tegen­deel. Op zo’n moment wordt er kritisch gekeken wat er alle­maal kan, wat er extra nodig is, hoe zorg je dat de bedrijfs­voe­ring opti­maal is. Hager kijkt een stuk vooruit en analy­seert de installatie peri­o­diek om te zorgen dat upgrades en updates geen problemen ople­veren in de installatie.


Noord/Zuidlijn Amsterdam: uitda­gend servi­ce­pro­ject

Het meest uitda­gende servi­ce­pro­ject waar ik bij betrokken ben is de Noord/Zuidlijn, de metro­ver­bin­ding tussen Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid. Hager heeft daar de volledige ener­gie­voor­zie­ning gere­a­li­seerd: denk aan hoofd­ver­de­lers, rail­ko­kers, onder­ver­de­lers en UPS-systemen. Nu zijn we verant­woor­de­lijk voor de service en het onder­houd aan de hoofd­in­fra­struc­tuur van de laag­span­nings­in­stal­latie. Zo onder­steunen we het verant­woor­de­lijke vervoers­be­drijf GVB met onze exper­tise. Het onder­houd is uitda­gend vanwege de grote aantallen; we onder­houden zo’n 70 vermo­gens­au­to­maten en inspec­teren daar­naast nog onge­veer 300 auto­maten in 28 verschil­lende verdelers op 10 loca­ties! Boven­dien is de orga­ni­satie een uitda­ging, want de bedrijfs­voe­ring mag niet stil komen te liggen. Daarom werken we ’s nachts. We starten na de laatste metrorit, maar we moeten wel weer op tijd stoppen om te zorgen dat de installatie hele­maal inge­scha­keld kan worden voordat de eerste metro ’s ochtends vertrekt. Al met al is dat een korte periode waarin je het onder­houd strak moet plannen. Daar­naast werken we natuur­lijk in de nabij­heid van een metro­baan waar­voor we extra veilig­heids­trai­ningen hebben gevolgd. Als laatste moeten we goed kijken hoe we alle gereed­schappen en materialen op de stations krijgen. Normaal is dat geen probleem, maar midden in de nacht in hartje Amsterdam kan dat zomaar een uitda­ging worden die we samen met GVB oppakken. Al met al is het regelen en orga­ni­seren een flinke, maar hele leuke klus die Hager vol vertrouwen uitvoert.

 


Speci­a­lis­tisch onder­houd vermo­gens­au­to­maten

Vermo­gens­au­to­maten zijn onder­deel van een hoog­waardig ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem. Je kunt bij ons terecht voor de juiste oplossing én het onder­houd.


Over
Martwin de Man

Martwin werkt sinds 2004 bij Hager. Als project­leider is hij verant­woor­de­lijk voor het uitvoeren van projecten en daar­naast is hij als servi­cema­nager actief met het verlenen van services voor de Hager port­folio's verde­ler­tech­niek, kabel­ma­na­ge­ment en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring. Als project­leider krijgt Martwin te maken met afwis­se­lende projecten. Zo was hij betrokken bij de instal­la­ties op alle stations langs de Noord/Zuidlijn, waar­voor hij nu ook het onder­houd coör­di­neert.

martwin de man hager