Samen­spel elek­tri­sche normen

Betrouwbare en veilige elektrische installaties

Een elektrische installatie moet veilig en betrouw­baar zijn voor mens, dier en appa­ra­tuur. Om dat te bereiken, komen verschillende normen samen. Voor producten gelden speci­fieke product­normen. Voor de installatie gelden de NEN1010 en Prak­tijk­richt­lijnen. Voor het samen­stellen of fabri­ceren van ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen (verdelers) beschrijft de NEN-EN-IEC 61439 aan welke eisen moet worden voldaan. Voor de totale installatie in gebouwen zijn dus diverse normen in samen­hang van toepas­sing.

elektrotechnische-norm

Het ver­schil tus­sen elektrische normen
en prak­tijk­richt­lij­nen

Waar­om zijn nor­men zo van be­lang in elek­tro­tech­niek?

Ze­ker­heid. Be­trouw­baar­heid. Vei­lig­heid. Daar zorgen onder meer de mi­ni­ma­le vei­lig­heids­ei­sen van een elek­tri­sche in­stal­la­tie voor. Díe lig­gen vast in nor­men die voor de ge­he­le in­stal­la­tie­bran­che gel­den. Nor­men die wor­den vast­ge­steld in di­ver­se lan­de­lij­ke en in­ter­na­ti­o­na­le norm­com­mis­sies waar ook wij, als fa­bri­kant, aan deel­ne­men. Het spreekt dan ook voor zich dat onze pro­duc­ten en op­los­sin­gen tot op het laat­ste schroef­je vol­doen aan de al­ge­meen gel­den­de nor­me­rin­gen. En ui­ter­aard gaan onze ont­wik­ke­laars al­tijd nog een stap­je ver­der. Zij ont­wer­pen onze pro­duc­ten met jou, als in­stal­la­teur of ge­brui­ker als uit­gangs­punt, zo­dat ze zo vei­lig mo­ge­lijk zijn. En dat is pre­cies waar het om draait.

 

Van NEN1010 naar NEN-EN-IEC 61439

In de NEN1010 staat om­schre­ven wat we bin­nen een in­stal­la­tie moe­ten doen om te­ge­moet te ko­men aan de al­ge­me­ne nor­men. De NEN-EN-IEC 61439 be­schrijft aan wel­ke ei­sen het sa­men­bou­wen van een ver­deel­sys­teem moet vol­doen. Daar­naast is er een aan­tal pro­duct- en sys­teem­spe­ci­fie­ke nor­men. In dit sa­men­spel van di­ver­se nor­men hel­pen wij je om onze op­los­sin­gen goed bin­nen de nor­men toe te kun­nen pas­sen. Dat komt on­der meer tot ui­ting in onze ont­werp­tools en in onze pro­duc­ten zelf.

 

Van norm naar praktijkrichtlijn

Naast nor­men zijn er ook prak­tijk­richt­lij­nen. Die zijn in­for­ma­tief. Ze vor­men een hulp­mid­del om de norm te be­grij­pen en toe te pas­sen. Want, zo­als we al­le­maal we­ten is er al­tijd een ver­schil tus­sen tech­ni­sche in­houd en de da­ge­lijk­se prak­tijk in Ne­der­land. Voor de NEN1010 is de prak­tijk­richt­lijn de NPR5310. Deze NPR geeft in­zicht in hoe je de nor­men toe­past op ba­sis van vra­gen uit de prak­tijk en op ba­sis van vra­gen die ont­staan bij de ont­wik­ke­ling van nieu­we tech­nie­ken en ma­te­ri­a­len. Ui­ter­aard vol­gen we zelf al­tijd de norm én de NPR. En we ad­vi­se­ren je om dat zelf ook te doen bij in­stal­la­tie van onze pro­duc­ten en op­los­sin­gen. Of bij het ontwerpen van een elektrische installatie met onze producten.

 


Han­dig: Ha­ger Elek­tro Bun­del

Een 'must-have' voor beginners én experts

Als vak­man al­tijd de meest es­sen­tiële in­for­ma­tie bij de hand? Met de HEB heb je bij­na alle ken­nis die je no­dig hebt als e-in­stal­la­teur in je broek­zak. Voor on­ge­veer 80 pro­cent van alle voor­ko­men­de si­tu­a­ties is dit han­di­ge boek­je een uit­komst bij het ont­wer­pen en in­stal­le­ren van klei­ne­re in­stal­la­ties. Of je nu een door­ge­win­ter­de ex­pert bent op het ge­bied van elek­tri­sche in­stal­la­ties of je eer­ste stap­pen zet als e-in­stal­la­teur. In deze bun­del vind je the­o­re­ti­sche ken­nis en prak­ti­sche tips die je ver­der hel­pen wan­neer je er even iets na wilt kijken.

Bestel hier jouw Hager Elektro Bundel
hager HEB bundel

Informatiesessies normen

Helemaal up-to-date op installatiegebied

Wan­neer er wij­zi­gin­gen zijn in nor­men, prak­tijk­richt­lij­nen, pro­duc­ten en op­los­sin­gen pra­ten we je graag bij. Dat doen we via onze nieuws­brief of whi­te­pa­pers. Ui­ter­aard vind je alle in­for­ma­tie ook te­rug in onze Ha­ger Elek­tro Bun­del (HEB). Gro­te ver­an­de­rin­gen op komst? Dan or­ga­ni­se­ren wij (online) sessies. Meld je aan voor de nieuws­brief en je bent di­rect op de hoog­te als die bij­een­kom­sten wor­den ge­or­ga­ni­see­rd.

Aanmelden nieuwsbrief
hager kennisartikel nen dagen hager

Le­ren en ont­wik­ke­len
Volg een Hager trai­ning

Van how-to-video tot praktische trai­ning

Ui­ter­aard is re­le­van­te norm­in­for­ma­tie al­tijd on­der­deel van ons trai­nings­aan­bod voor elek­tro­tech­ni­sche in­stal­la­teurs. Wij heb­ben naast trai­nin­gen rond­om nor­men, ook een uit­ge­breid trai­nings­pro­gram­ma met andere relevante en uit­een­lo­pen­de the­ma’s.  

Wij ver­zor­gen onze trai­nin­gen op ver­schil­len­de ma­nie­ren. Dat kan zijn via how-to-vi­deo’s, of via we­binars, maar we or­ga­ni­se­ren ze ook klas­si­kaal in onze trai­nings­ruim­tes in Den Bosch en Coe­vor­den. Be­lang­rijk voor de me­tho­de en lo­ca­tie is een op­ti­ma­le ba­lans tus­sen prak­tijk en the­o­rie. Ui­ter­aard met aan­dacht voor je ei­gen wen­sen en zo­veel mo­ge­lijk aan­ge­past aan jouw tem­po. 

training-hager-normen