Zien we je op één van onze events?

Onze eve­ne­men­ten­ka­len­der
We vin­den het leuk en be­lang­rijk om in nauw con­tact te staan met onze klan­ten. Dat doen we on­der an­de­re door op ver­schil­len­de plek­ken in het land events te or­ga­ni­se­ren, om kennis te delen, om samen­wer­king in de regio te stimu­leren en natuur­lijk voor ontspan­ning en gezel­lig­heid. We hopen dat het snel weer kan!

hager live evenement update rondvraag

Beurs­agen­da

Op dit moment staan er nog geen beurzen op de planning. Zodra er een beurs bekend is waar we aanwezig zijn, vind je hier de informatie. 


hager live evenement update rotterdam

Ha­ger
Up­da­te

Samen trends verkennen en kansen pakken

Ha­ger Up­da­te is een in­ter­ac­tie­ve ken­nis­ses­sie, waar­in we sa­men kij­ken we naar tech­ni­sche trends en daar­bij de vraag stel­len: ‘Wat is de im­pact van deze ont­wik­ke­lin­gen op onze bran­che en de da­ge­lijk­se prak­tijk?’ Je doet ken­nis op over een on­der­werp dat kan­sen biedt en kunt van ge­dach­ten wis­se­len met col­le­ga's uit de bran­che. Meld je aan voor de nieuws­brief om op de hoog­te te blij­ven van nieu­we events. 

hager live evenement update gastspreker

Ha­ger
Up­da­te

Sa­men trends ver­ken­nen en kan­sen pak­ken

Ha­ger Up­da­te is een in­ter­ac­tie­ve ken­nis­ses­sie, waar­in we sa­men kij­ken we naar tech­ni­sche trends en daar­bij de vraag stel­len: ‘Wat is de im­pact van deze ont­wik­ke­lin­gen op onze bran­che en de da­ge­lijk­se prak­tijk?’ Je doet ken­nis op over een on­der­werp dat kan­sen biedt en kunt van ge­dach­ten wis­se­len met col­le­ga's uit de bran­che. Meld je aan voor de nieuws­brief om op de hoog­te te blij­ven van nieu­we events.


hager live evenement cafe

Ha­ger
Café

Elkaar op informele manier ontmoeten in de buurt

Kom een drank­je doen met di­ver­se Ha­ger-col­le­ga's en vak­ge­no­ten. Bij jou in de buurt ont­moe­ten we el­kaar in een ge­zel­li­ge om­ge­ving. We wis­se­len het laat­ste nieuws uit en pra­ten over wat jou be­zig­houdt in je vak. Pak nieu­we kan­sen voor sa­men­wer­king in de re­gio of kom ge­woon voor een ont­span­nen avond. Nieu­we café-avon­den kondigen we aan via de nieuws­brief.

hager live evenement cafe

Ha­ger
Café

El­kaar op in­for­me­le ma­nier ont­moe­ten in de buurt

Kom een drank­je doen met di­ver­se Ha­ger-col­le­ga's en vak­ge­no­ten. Bij jou in de buurt ont­moe­ten we el­kaar in een ge­zel­li­ge om­ge­ving. We wis­se­len het laat­ste nieuws uit en pra­ten over wat jou be­zig­houdt in je vak. Pak nieu­we kan­sen voor sa­men­wer­king in de re­gio of kom ge­woon voor een ont­span­nen avond. Nieuwe café-avon­den kondigen we aan via de nieuws­brief.


Hager
Experience

Een leuk familie-uitje voor harde werkers

Als echt fami­lie­be­drijf bieden we onze rela­ties graag een familie-uitje! De Hager Expe­rience is een exclu­sief uitje om samen met je gezin van te genieten. Wij ontvangen jullie graag op een verras­sende locatie. Kom, ontspan en geniet met elkaar. Meld je aan voor onze nieuws­brief om op de hoogte te blijven van nieuwe events. 

hager live evenement experience

Trai­nin­g voor
ie­der­een

Word een expert

Om effi­ciënt en goed te kunnen werken met onze systemen en software bieden we trai­ningen aan, op locatie of in de vorm van een webinar. Kijk in de trai­nings­ka­lender en schrijf je direct in.

knx training

Speciale events

Meedenken over productontwikkelingen?

We or­ga­ni­se­ren re­gel­ma­tig spe­ci­a­le events, bij­voor­beeld een co­-cre­a­tie­ses­sie om sa­men aan een pro­duct­ont­wik­ke­ling te wer­ken. Heb je even­tu­eel in­te­res­se om mee te den­ken? Geef het aan bij jouw Ha­ger con­tact­per­soon!