Productgroepafbeelding Wand
Productgroepafbeelding Wand­go­ten kunst­stof

Wand­go­ten kunst­stof Wand­go­ten kunst­stof

Kunst­stof wand­go­ten heb­ben veel voor­de­len. Licht in ge­wicht en ge­mak­ke­lijk te be­wer­ken. Stan­daard toe­pas­sin­gen: kan­to­ren, scho­len, prak­tijk­ruim­tes.

Productgroepafbeelding Wand­go­ten plaat­staal

Wand­go­ten plaat­staal Wand­go­ten plaat­staal

Sta­len wand­go­ten zijn er voor de toe­pas­sin­gen, waar­bij ex­tra ste­vig­heid ge­wenst is.

Productgroepafbeelding In­bouw­wand­go­ten plaat­staal

In­bouw­wand­go­ten plaat­staal In­bouw­wand­go­ten plaat­staal

Su­per­plat de­sign voor deze goot die in de wand wordt in­ge­bouwd met alle mo­ge­lijk­he­den om func­ties voor data en ener­gie on­der te bren­gen.

Productgroepafbeelding Wand­go­ten alu­mi­ni­um

Wand­go­ten alu­mi­ni­um Wand­go­ten alu­mi­ni­um

Geef bij­zon­de­re ruim­tes ex­tra uit­stra­ling met duur­zaam alu­mi­ni­um. Pri­ma te com­bi­ne­ren met scha­kel­ma­te­ri­aal in een van de ber­ker-­de­sign­se­ries.

Productgroepafbeelding Wand­goot toe­be­ho­ren

Wand­goot toe­be­ho­ren Wand­goot toe­be­ho­ren

Hier vind je alle hulp­stuk­ken die je no­dig hebt voor een com­ple­te af­wer­king en mon­ta­ge van alle wand­go­ten.

Productgroepafbeelding Ka­bel­trans­port­go­ten

Ka­bel­trans­port­go­ten Ka­bel­trans­port­go­ten

Met ka­bel­trans­port­go­ten maak je de ver­bin­ding tus­sen de ver­de­ler en de in­stal­la­tie in het ge­bouw. Er is keu­ze uit de ma­te­ri­a­len kunst­stof en staal.

Productgroepafbeelding Klei­ne ka­bel­go­ten

Klei­ne ka­bel­go­ten Klei­ne ka­bel­go­ten

Voor al die si­tu­a­ties waar je van­uit be­staan­de aan­sluit­pun­ten nieu­we aan­slui­tin­gen wilt ma­ken. Ge­schikt voor da­ta- en ener­gie­ka­bels.

Productgroepafbeelding Plint­go­ten

Plint­go­ten Plint­go­ten

SL plint­go­ten ge­ven je flexi­bi­li­teit om over­al aan­sluit­pun­ten te ma­ken en te­ge­lijk de ka­bels net­jes uit het zicht te hou­den.

Productgroepafbeelding De­sign­ka­naal mul­ti­me­dia

De­sign­ka­naal mul­ti­me­dia De­sign­ka­naal mul­ti­me­dia

Het De­sign­ka­naal is be­doeld voor het af­scher­men van aan­sluit­ka­bels naar beeld­scher­men, maar je kunt ze ook ge­brui­ken als in­for­ma­tie­zuil.

Productgroepafbeelding Hoek-/­deur­lijst­go­ten

Hoek-/­deur­lijst­go­ten Hoek-/­deur­lijst­go­ten

Deur­lijs­ten hel­pen je om op een een­vou­di­ge ma­nier nieu­we ka­bels te leg­gen langs deu­ren.

Downloads

  • Technische bijlage

  • Technische bijlage tehalit (catalogus 2016)

    PDF
    10 MB
Weitere Downloads

Systemen aan de wand

Van werkplaats tot kantoor of showroom, met onze tehalit-kabelmanagementsystemen heb je alle mogelijkheden voor je project. Wandgoten zijn verkrijgbaar in kunststof, halogeenvrij kunststof, aluminium en plaatstaal. Daarnaast zijn de wandgoten als vlakke-inbouwvariant beschikbaar. Kabeltransportgoten zijn verkrijgbaar in kleine afmetingen voor nette afwerking van bijvoorbeeld een enkele kabel tot en met robuuste goten in onder meer plaatstaal voor in de industrie. Voor een nette afwerking van bekabeling in een woonomgeving kun je de SL-plintgoot of het Multimediadesignkanaal gebruiken. In combinatie met ledverlichting creëer je hiermee een functionele en fraaie inrichting. Met Ecoline-inbouwcomponenten en berker-design schakelmateriaal wordt de bediening van verlichting, zonwering en verwarming op elke werkplek mogelijk. Onze maatwerkservice maakt het voor veel producten mogelijk speciale kleuren, afmetingen en zelfs vormen te selecteren voor je projecten.