Veilig­heid elektrische installatie mogelijk in het geding

's-Hertogenbosch, juni 2021
Onlangs is de nieuwe uitgave van NEN 1010 gepu­bli­ceerd. In deze uitgave zijn een aantal belang­rijke bepa­lingen verwij­derd of aange­past. Bran­che­or­ga­ni­satie Fedet is van mening dat door het verwij­deren van deze bepa­lingen, de veilig­heid van elektrische instal­la­ties in het geding is. Hager onder­steunt daarom het bezwaar dat Fedet heeft inge­diend bij de beleids­com­missie.

hager-product: vision groepenkast

Veilig­heid moet voorop staan in een elektrische installatie. In de nieuwe uitgave van de NEN 1010 zijn enkele bepa­lingen die vervallen, waar­onder bepa­ling 531 die zegt:

 

  • maxi­maal 4 eind­groepen achter een 30 mA aard­lek­scha­ke­laar aansluiten

  • een installatie met 2 of meer eind­groepen niet door één 30 mA aard­lek­scha­ke­laar laten uitscha­kelen

  • aansluiten van 1-fase eind­groepen achter een 4-polige 30 mA aard­lek­scha­ke­laar wordt afge­raden

 

Ons drin­gende advies aan instal­le­rend Nederland is om het advies van Fedet op te volgen en in instal­la­ties deze bepa­ling uit de NEN1010:2015 te blijven hanteren. 
 


Lees hier het volledige pers­be­richt van Fedet 


Heb je vragen over dit onder­werp, neem dan gerust contact met ons op. Onze experts lichten ons advies om bepa­ling 531 te blijven hanteren graag toe.