Wij staan voor je klaar

Het zijn onzekere tijden. Wij begrijpen dat je vragen hebt. Het is onze prioriteit om je zo goed en snel mogelijk te helpen.

hager support team

Maatregelen COVID-19

Hager houdt de ontwik­ke­lingen van het coro­na­virus COVID-19 nauw­let­tend in de gaten en handelt conform de verplichte instruc­ties van de over­heid. Juist bij het onvoor­spel­bare karakter van de situ­atie blijven we passende maat­re­gelen nemen om de veilig­heid van onze mede­wer­kers, klanten & partners te waar­borgen en de gevolgen voor onze klanten zoveel mogelijk te beperken.


Wij hebben als Hager een aantal maat­re­gelen genomen die in over­een­stem­ming zijn met de verplichte instruc­ties van de over­heid. Dit zijn onder andere:


  • Het in acht nemen van strikte sani­taire- & hygi­ë­ni­sche eisen op al onze loca­ties.

  • Onze colle­ga's werken zoveel mogelijk vanuit huis.

  • Klant­be­zoeken en externe verga­de­ringen worden op afstand gehouden

  • Produc­tie­pro­cessen anders inge­richt om het onder­ling contact tussen mede­wer­kers tot een minimum te beperken.


Wij blijven de situ­atie nauw­let­tend in de gaten houden en er zullen indien nodig aanvul­lende maat­re­gelen komen die in over­een­stem­ming zullen zijn met de verplichte instruc­ties van de over­heid afhankelijk hoe de situ­atie zich verder ontwik­kelt. 


Wij doen er alles aan om jou in deze crisis­si­tu­atie te onder­steunen en onver­wachte vertra­gingen van onze dien­sten te beperken. Heb je vragen, neem dan contact op met je vertrouwde contact­per­soon. Harte­lijk dank voor je vertrouwen en loya­li­teit.


Let op jezelf en je naasten.Rianne van Lies­hout
Alge­meen direc­teur Hager Nederland

 


Webinars voor
ie­der­een

Hou je kennis op peil

Om effi­ciënt en goed te kunnen werken met onze systemen en software bieden we trai­ningen aan. En dat kan gewoon via je eigen computer. Bekijk via onderstaande link het trainingsaanbod en schrijf je in voor een van onze webinars.


Bekijk het trainingsaanbod
knx training