Energiever­de­ling met Univers N HS

Maxi­ma­le vrij­heid in ener­gie­dis­tri­bu­tie tot en met 1600 A

Uni­vers N HS maakt ener­gie­verdeling voor laag­span­ning in uti­li­teits­pro­jec­ten nog mak­ke­lij­ker en vei­li­ger. Dat geldt zo­wel voor onze hoofdverdelers als on­der­ver­de­lers. Be­lang­rijk, want ho­ge­re stro­men vra­gen om nog strik­te­re ei­sen aan vei­lig­heid.

Verdeler Univers N HS

Betrouw­baar en veilig: Univers N HS energieverdeling

Energiedistributie tot en met 1600 A voor utiliteitsbouw

Ener­gie­verdeling is de ba­sis van elk ge­bouw. Hoofd­ver­de­lers, on­der­ver­de­lers en scha­kel- en verdeelin­rich­ting moe­ten daar­om ro­buust, be­trouw­baar en vei­lig zijn. Net zo be­lang­rijk? In­stal­la­tie­ge­mak. De Uni­vers N HS kent tal­rij­ke mon­ta­ge­voor­de­len waar­door je een­vou­dig het meest pas­sen­de ver­deel­sys­teem voor jouw pro­ject bouwt. Tot en met liefst 1600 A. An­de­re voor­de­len van dit ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­teem? Het le­vert op­ti­ma­le pres­ta­ties en is ener­gie­zui­nig. 


Dank­zij prak­ti­sche mo­du­lai­re bouw­groe­pen en slim ont­werp zet je de ver­de­lers niet al­leen snel in el­kaar, je klant pro­fi­teert ook van de flexi­bi­li­teit die Uni­vers N HS biedt. Onze ener­gie­ver­de­lers zijn mak­ke­lijk uit te brei­den en kun­nen zo in de toe­komst mee­groei­en met een be­drijfs­uit­brei­ding, de komst van nieu­we tech­no­lo­gie of com­plexe­re wen­sen van je klant. Kort­om: Uni­vers N HS is de so­li­de en voor­al vei­li­ge ba­sis voor elk pro­ject in uti­li­teit.De voordelen van Univers N HS

Van flexibiliteit tot veiligheid

  • Een IP41- of IP 54-behuizing met een breedte van 350 tot 1600 mm

  • Modulair systeem met enorm veel mogelijkheden - meer dan 200 bouwgroepen

  • Zes systeemvelden zijn onbeperkt aan elkaar te koppelen

  • Aard- en nulrail zijn draaibaar in de meest optimale aansluitpositie voor extra aansluitgemak

  • Inbouwsysteem met bouwvorm 1: alle onderdelen aanrakingsveilig achter een afdekplaat

  • De afdekplaten zijn voorbereid op ingebouwde componenten en leverbaar in afwijkende maten en kleuren

  • Beproefd ontwerp volgens NEN-EN-IEC 61439

  • Hoofdrailsysteem is gebaseerd op heldere en degelijke verbindingstechniek

  • Hagercad.Expert is onze tool voor het ontwerpen van een Univers N HS systeem (meer over Hagercad)

verdeelsysteem univers N HS

Wij zijn er voor je
tij­dens elke stap

Support van ons team

Jouw vas­te con­tact­per­soon kent de spe­ci­fie­ke be­hoef­tes in dit vak­ge­bied en kan je van goed ad­vies voor­zien. Ach­ter hem staat en com­pleet team pro­fes­si­o­nals om te on­der­steu­nen tij­dens elke stap. Van de bud­get­te­ring tot en met het in­hui­zen en in be­drijf stel­len van jouw in­stal­la­tie. Ook het on­der­houd na de in­be­drijf­stel­ling kun je door ons la­ten uit­voe­ren.

Mogelijkheden bespreken? Stuur ons een bericht!
projectverloop

Ener­gie­ver­de­lers
op maat

Gebouwd door een com­pe­ten­te part­ner

Een uni­ver­se­le op­los­sing die toe­ge­spitst is op jouw si­tu­a­tie, wen­sen en ener­gie­be­hoef­ten. Jouw project is bij de paneelbouwers in ons netwerk in goede handen. Van het bouwen van je systeem tot het in bedrijf stellen daarvan op locatie. 

Vind je paneelbouwpartner
paneelbouwpartner hager

Uni­vers N HS
in de prak­tijk

Installatie met 8400 zonnepanelen

Huis­in­stal­la­teur Lin­de Kroon Elek­tro­tech­niek is nauw be­trok­ken bij de duur­zaam­heids­am­bi­tie van Oe­ge­ma Trans­port bv uit De­dems­vaart. Voor het AC-ge­deel­te van in to­taal ruim 8400 zon­ne­pa­ne­len zocht Lin­de Kroon de sa­men­wer­king met Ha­ger.

Bekijk dit project
hager project oegema zonnepanelen

Be­kijk onze bro­chu­res voor uti­li­teits­op­los­sin­gen