Uni­bar H rail­ko­ker­sys­teem:
bespaar ruimte

Het meest effi­ci­ënte rail­ko­ker­sys­teem

Snel­le, kos­ten- en ruim­te­be­spa­ren­de ener­gie­ver­de­ling naar ver­schil­len­de ruim­tes: dat is Uni­bar H. Ons rail­ko­ker­sys­teem gaat lang mee en ga­ran­deert een flexi­be­le en vei­li­ge ener­gie­dis­tri­bu­tie.


unibar railkokersysteem

Een ef­fi­ciënt en be­trouw­baar rail­ko­ker­sys­teem

Unibar H: eenvoudig en veilig transport van energie

Ener­gie een­vou­dig, vei­lig en kos­ten- en ruim­te­be­spa­rend trans­por­te­ren en ver­de­len door een ge­bouw. Deze vier ei­gen­schap­pen heb­ben we ver­e­nigd in ons Uni­bar H rail­ko­ker­sys­teem. Van trans­for­ma­tor naar de hoofd­ver­de­ler en ver­vol­gens door het hele ge­bouw: de com­pac­te con­struc­tie van Uni­bar H be­spaart je enorm veel ruim­te bij ener­gie­dis­tri­bu­tie. Dat uit zich met name bij de aan­leg in schach­ten en bij rich­tings­ver­an­de­rin­gen. Voor­al om­dat de buig­ra­di­us - zo­als bij de toe­pas­sing van ka­bels - geen rol speelt. 

 

Toekomstbestendig en gegarandeerd montagegemak

Wan­neer je kiest voor een rail­ko­ker­sys­teem, kies je voor kos­ten­ef­fi­ciëntie en in­stal­la­tie­ge­mak. Een rail­ko­ker leg je door zijn flexi­bi­li­teit een­vou­dig aan. Daar­door be­spaar je op en­gi­nee­ring en mon­ta­ge. Niet al­leen bij de aan­leg, maar ook wan­neer je in de toe­komst iets wil aan­pas­sen of het sys­teem wil uit­brei­den. Dat is het an­de­re voor­deel van Uni­bar H: het sys­teem is ui­ter­ma­te ge­schikt voor toe­kom­sti­ge uit­brei­din­gen. Ster­ker nog, af­tak­een­he­den tot 630 A kun­nen zelfs zon­der span­ning in de af­tak­pun­ten wor­den ge­sto­ken. 

 

Vei­lig is ons rail­ko­ker­sys­teem ook. De vei­lig­heid is ge­ga­ran­deerd door ge­tes­te kort­sluit­waar­den tot 253 kA (Ipk) en een zeer lage vuur­be­las­ting. De ge­tes­te brand­we­ren­de door­voe­ren (EI120) zijn even­eens be­trouw­baar.

 


Jouw project met railkokersysteem

On­der­steu­ning, be­re­ke­nin­gen, 3D-mo­del­le­ring en ad­vies

hager project boskalis railkoker

Projectverloop

Kies je tijdens je project voor een railkokersysteem bij de Hager-verdeler? Dan kun je rekenen op onze volledige ondersteuning bij engineering. Van het maken van BIM-modellen tot advies over de juiste toepassing en praktische tips en tricks bij de aanleg van je systeem.
Lees ook het blog van onze collega over het verloop van railkokerprojecten.

railkoker 3d modellering

3D-modellering

We ondersteunen je bij het in 3D modelleren van de railkoker in het BIM-model. We houden rekening met de eigenschappen en aanwezige bouw- en installatie-elementen als gas- en waterleidingen, luchtbehandelingssystemen en brandscheidingen. Ook helpen we je bij het analyseren van aanlopers. Daarvoor gebruiken we Revit en Solid Works.

railkoker maatwerk

Maatwerk

Risico's en kleine afwijkingen in de praktijk inventariseren we vooraf. Daarom werken we met passtukken, waarvoor we vooraf tijd incalculeren. Het laatste stuk wordt ingemeten, gemaakt en gemonteerd nadat alle andere elementen gemonteerd zijn. Dit voorkomt verrassingen in budget en planning en geeft een gegarandeerd resultaat.


railkokersysteem hager unibar

Uni­bar H in de prak­tijk

Ons railkokersysteem in het Boskalis-project

De be­drijfs­lo­ca­tie van Bos­ka­lis in Pa­pen­drecht is al­tijd in ont­wik­ke­ling. Sa­men met onze part­ners re­a­li­seer­den we ont­werp, le­ve­ring en mon­ta­ge van een rail­ko­ker­sys­teem dat ener­gie ef­fi­ciënt trans­por­teert en ver­deelt in een kan­toor­ge­bouw op de Bos­ka­lis-cam­pus met 500 werk­plek­ken. 

 


Wij staan je bij van A tot Z

Sa­men bren­gen we jouw pro­ject met rail­ko­ker­sys­teem naar een per­fec­te op­le­ve­ring

In elke fase van jouw ener­gie­dis­tri­bu­tie­pro­ject kun je re­ke­nen op onze hulp. Ook bij het ad­vies, ont­werp, de uit­voe­ring en mon­ta­ge van het Uni­bar H-rail­ko­ker­sys­teem. Onze ser­vi­ce om­helst ook het be­stel­len van de juis­te com­po­nen­ten en de bij­be­ho­ren­de lo­gis­tiek zo­als het le­ve­ren van ma­te­ri­aal­lijs­ten en het trans­port naar de bouw­plaats.

 

Snelle en probleemloze montage

En de mon­ta­ge? Ook daar hoef je je geen zor­gen over te ma­ken. Wij stem­men al­les af met de elektrotechnisch in­stal­la­teur en onze vas­te mon­ta­ge­part­ners. Die zijn al­le­maal be­kend met Uni­bar H en wer­ken vol­gens ge­de­tail­leer­de werk­te­ke­nin­gen met dui­de­lij­ke co­de­rin­gen die op de ele­men­ten te­rug­ko­men. De mon­ta­ge van onze rail­ko­ker­sys­te­men ver­loopt zo snel en pro­bleem­loos.

 

Een veilig en betrouwbaar systeem bij oplevering

Op­le­ve­ren doen we vol­gens een vas­te check­list. Aan­draai­en, fase-volg­or­de, het tes­ten en rap­por­te­ren van kort­sluit­vast­heid en iso­la­tie­weer­stand: al­les komt voor­bij zo­dat jouw pro­ject ge­ga­ran­deerd be­trouw­baar en vei­lig wordt op­ge­le­verd aan de eind­ge­brui­ker. 

 


Ont­zor­ging:
Ha­ger Ser­vi­ces

Maak gebruik van onze expertise

Om­vang­rijk pro­ject, spe­ci­fie­ke om­stan­dig­he­den of ge­woon hulp no­dig op het gebied van energiedistributie? Van de ont­werp­fa­se tot en met de in­stal­la­tie én het noodzakelijke onderhoud daarna: wij ont­zor­gen je. We ver­tel­len je graag meer over ons serv­ice­pak­ket.

hager services verdeleronderhoud

For you, with you.

Mee­den­ken in jouw uit­da­ging? Laat het ons we­ten en ont­dek hoe we el­kaar kun­nen ver­ster­ken in ie­der soort pro­ject.