Zī­mogs


At­tei­kums

Ir da­rīts viss ie­spē­ja­mais, lai no­dro­ši­nātu, ka šīs tī­mekļa viet­nes in­for­mā­cija pub­li­cē­ša­nas brīdī bija pre­cīza, Hager Group ne­ga­rantē tās pre­ci­zi­tāti un at­sa­kās no jeb­kā­das at­bil­dī­bas pret jeb­kuru trešo per­sonu visā pa­saulē par jeb­kā­diem ie­vai­no­ju­miem, bo­jā­ju­miem, tie­šiem vai ne­tie­šiem zau­dē­ju­miem, iz­rie­to­šiem vai eko­no­mis­kiem zau­dē­ju­miem vai jeb­kā­diem ci­tiem zau­dē­ju­miem, kas ra­du­šies sa­karā ar šajā tī­mekļa vietnē ie­tver­tās in­for­mā­ci­jas iz­man­to­šanu vai pa­ļau­ša­nos uz to, cik tas ir at­ļauts li­kumā.

 

Iz­ve­dusi
Hager Grupa

Hager SE

Zum Gun­ter­stal

66440 Blies­kas­tel (Vo­kie­tija)

Tel: 06842 945-0

Fak­sas: 06842 945-2409

 

Teisinė forma :So­ci­etas Eu­ro­paea (SE)

Buveinė : Blies­kas­tel, Ger­many

Registracijos numeris : Saar­brücken HRB 16434

Valdybos nariai : Da­niel Hager (Chair­man of the Board), Mike El­bers, Phi­lippe Fer­ragu, Franck Houde­bert

PVM mokėtojo kodas : DE138104710