Glo­bāls pa­zi­ņo­jums par sīk­dat­nēm


Pēdējais atjauninājums: 2018. gada maijā

 

Uz­ņē­mumā Hager mēs cie­nām jūsu pri­vā­tumu un vē­la­mies būt pār­re­dzami at­tie­cībā uz per­so­nis­kās in­for­mā­ci­jas vei­diem, ko mēs par jums ap­ko­po­jam, un kā mēs tos iz­man­to­jam. Šajā pa­zi­ņo­jumā par sīk­dat­nēm (“pa­zi­ņo­jums”) mēs iz­skaid­ro­jam, kā Hager un ci­tas gru­pas Hager fi­liā­les (“Hager”) iz­manto sīk­dat­nes un ci­tas lī­dzī­gas teh­no­lo­ģi­jas (“Coo­kies”), lai jūs būtu at­pa­zīs­tami, ap­mek­lē­jot mūsu vietni www.hagergroup.com un ci­tas mūsu viet­nes (“vietne”). Mēs arī iz­skaid­ro­jam, kas ir šīs teh­no­lo­ģi­jas un kā­pēc mēs tās iz­man­to­jam, kā arī jūsu tie­sī­bas tās kon­tro­lēt.

Lū­dzu, ņe­miet vērā, ka šajā pa­zi­ņo­jumā ir ap­rak­stīts, kā­dus sīk­datņu vei­dus mēs pa­rasti iz­man­to­jam vi­sās mūsu viet­nēs, un īpa­šās sīk­dat­nes, ku­ras tiek iz­man­to­tas katrā tī­mekļa vietnē, var būt at­šķi­rī­gas. Tā­pēc daži no šajā pa­zi­ņo­jumā ap­rak­stī­ta­jiem sīkfai­liem, ie­spē­jams, ne­at­tie­cas uz kon­krēto vietni, kuru ap­mek­lē­jat.

 

Kas ir sīk­dat­nes

Sīk­dat­nes ir mazi datu faili, kas tiek ie­vie­toti jūsu da­torā vai mo­bi­lajā ie­rīcē, kad ap­mek­lē­jat kādu vietni. Sīk­dat­nes plaši iz­manto, lai viet­nes dar­bo­tos vai dar­bo­tos efek­tī­vāk, kā arī sniegtu pār­ska­tā­māku in­for­mā­ciju.

Sīk­dat­nes, ku­ras uz­stā­dī­jis viet­nes īpaš­nieks (šajā ga­dī­jumā Hager), sauc par “pir­mās pu­ses sīk­dat­nēm”. Sīk­dat­nes, ku­ras ie­stata pu­ses, kas nav viet­nes īpaš­nieki, sauc par “trešo pušu sīk­dat­nēm”. Tre­šās pu­ses sīkfaili ļauj trešo per­sonu fun­kci­jas vai fun­kcio­na­li­tāti no­dro­ši­nāt vietnē vai ar tās pa­lī­dzību (pie­mē­ram, rek­la­mē­šana, in­te­rak­tīvs sa­turs un ana­lī­tika). Pu­ses, kas no­saka šos trešo per­sonu sīkfai­lus, var at­pa­zīt jūsu da­toru gan tad, kad tas ap­meklē at­tie­cīgo vietni, gan arī tad, kad tas ap­meklē no­teik­tas ci­tas viet­nes.

 

Kā­pēc mēs iz­man­to­jam sīk­dat­nes?

Mēs iz­man­to­jam pir­mās pu­ses un trešo per­sonu sīkfai­lus vai­rāku ie­meslu dēļ. Daži sīkfaili ir ne­pie­cie­šami teh­nisku ie­meslu dēļ, lai mūsu vietne dar­bo­tos, un mēs tos sa­ucam par “bū­tis­kiem” vai “stin­gri ne­pie­cie­ša­miem” sīkfai­liem. Citi sīkfaili ļauj mums iz­se­kot un at­pa­zīt mūsu lie­to­tāju in­te­re­ses un pa­līdz uz­la­bot mūsu viet­nes dar­bību. Tre­šās pu­ses sīk­dat­nes caur mūsu vietni pie­dāvā rek­lā­mas un ana­lī­zes. Tas ir sī­kāk ap­rak­stīts ze­māk.

Kon­krē­tie pir­mās un tre­šās pu­ses sīk­datņu veidi, kas tiek pa­sniegti caur mūsu vietni, un to veik­tie mērķi ir ap­rak­stīti ta­bulā ze­māk.

 

Sīk­dat­nes

Kurš ap­kalpo šīs sīk­dat­nes?

Kā no šīm sīk­dat­nēm at­teik­ties?

Svarīgākie vietņu sīkfaili: Sca­ron;īs sīk­dat­nes ir stin­gri ne­pie­cie­ša­mas, lai sniegtu jums pa­kal­po­ju­mus, kas pie­ejami caur mūsu vietni, un lai iz­man­totu da­žas no tās fun­kci­jām, pie­mē­ram, pie­kļuvi dro­šām zo­nām.

Tās bū­tībā ir pir­mās pu­ses sīk­dat­nes, ku­ras ie­sta­tī­jis Hager.

Tā kā šīs sīk­dat­nes ir ab­so­lūti ne­pie­cie­ša­mas, lai jums va­rētu ap­mek­lēt vietni, jūs ne­va­rat no tām at­teik­ties.Jūs tos va­rat blo­ķēt vai iz­dzēst, mai­not pār­lūkprog­ram­mas ie­sta­tī­ju­mus, kā ap­rak­stīts ze­māksa­daļā “Kā es varu kon­tro­lēt sīkfai­lus?”

Veiktspējas un funkcionalitātes sīkfaili: Šīs sīk­dat­nes ap­kopo in­for­mā­ciju, kas tiek iz­man­tota ap­ko­potā veidā, lai pa­lī­dzētu mums sa­prast, kā mūsu vietne tiek iz­man­tota vai cik efek­tī­vas ir mārke­tinga kam­pa­ņas, vai arī lai pa­lī­dzētu mums pie­lā­got mūsu vietni jums.

Šīs ir pir­mās pu­ses sīk­dat­nes, ku­ras ie­sta­tī­jis Hager, vai trešo per­sonu sīkfaili (pie­mē­ram, Google).

Lai at­teik­tos no šīm sīk­dat­nēm, lū­dzu, iz­pil­diet tā­lāk snieg­tos no­rā­dī­ju­mus sa­daļā “Kā es varu kon­tro­lēt sīkfai­lus?”Lai ie­gūtu pa­pil­din­for­mā­ciju par to, kā Google iz­manto sīkfai­lus un kā jūs va­rat pār­val­dīt sīkfai­lus, lū­dzu, no­klik­šķi­niet šeit:
policies.google.com/technologies/cookies

Analytics un pielāgošanas sīkfaili: Šīs sīk­dat­nes ap­kopo in­for­mā­ciju, kas tiek iz­man­tota ap­ko­potā veidā, lai pa­lī­dzētu mums sa­prast, kā mūsu vietne tiek iz­man­tota vai cik efek­tī­vas ir mārke­tinga kam­pa­ņas, vai arī lai pa­lī­dzētu mums pie­lā­got mūsu vietni jums.

Mēs gal­ve­no­kārt iz­man­to­jam Google Analytics ana­lī­zes sīk­dat­nēm. Šis ir tre­šās pu­ses sīkfails.

Lai at­teik­tos no šiem sīkfai­liem, lū­dzu, iz­pil­diet tā­lāk snieg­tos no­rā­dī­ju­mus sa­daļā "Kā es varu kon­tro­lēt sīkfai­lus?"Lai ie­gūtu pa­pil­din­for­mā­ciju par Google Analytics, lū­dzu, iz­la­siet ze­māk esošo sa­daļu “Google Analytics” vai ap­mek­lē­jiet Google vietni: analytics.google.com

Reklāmas sīkfaili: Šīs sīk­dat­nes tiek iz­man­to­tas, lai rek­lā­mas zi­ņo­jumi būtu jums at­bil­sto­šāki. Viņi veic tā­das fun­kci­jas kā vienas un tās pa­šas rek­lā­mas ne­pār­trauk­tas pa­rā­dī­ša­nās no­vēr­šana, no­dro­ši­not, ka rek­lā­mas tiek pa­reizi pa­rā­dī­tas rek­lāmde­vē­jiem, un da­žos ga­dī­ju­mos at­lasa rek­lā­mas, kas ir bal­stī­tas uz jūsu in­te­re­sēm.

Šīs ir pir­mās pu­ses sīk­dat­nes, ku­ras ie­sta­tī­jis Hager, vai trešo per­sonu sīkfaili (pie­mē­ram, Doub­leClick, kas pie­der uz­ņē­mu­mam Google).

Lai at­teik­tos no šiem sīkfai­liem, lū­dzu, iz­pil­diet tā­lāk snieg­tos no­rā­dī­ju­mus sa­daļā "Kā es varu kon­tro­lēt sīkfai­lus?"Lai ie­gūtu pa­pil­din­for­mā­ciju par Doub­leClick un to, kā va­rat pār­val­dīt sa­vus sīkfai­lus, lū­dzu, ap­mek­lē­jiet Google sīkfailu lapu vietnē:
policies.google.com/technologies/cookies

Sociālo tīklu sīkfaili: Šīs sīk­dat­nes tiek iz­man­to­tas, lai jūs va­rētu kop­lie­tot la­pas un sa­turu, kas jums ir in­te­re­sants mūsu vietnē, iz­man­to­jot trešo per­sonu so­ciā­los tīk­lus un ci­tas viet­nes. Šīs sīk­dat­nes var iz­man­tot arī rek­lā­mas no­lū­kos.

Mēs ļau­jam re­ģis­trē­ties mūsu viet­nēs, iz­man­to­jot savu Fa­ce­book kontu. Tā re­zul­tātā tre­šās pu­ses sīkfails, ko iz­manto Fa­ce­book, var tikt ie­vie­tots jūsu ie­rīcē.

Lai at­teik­tos no šiem sīkfai­liem, lū­dzu, iz­pil­diet tā­lāk snieg­tos no­rā­dī­ju­mus sa­daļā "Kā es varu kon­tro­lēt sīkfai­lus?"Lai ie­gūtu pa­pil­din­for­mā­ciju par Fa­ce­book sīk­dat­nēm, lū­dzu, iz­la­siet Fa­ce­book sīkfailu lapu vietnē:
policies.google.com/technologies/cookies


Lai ie­gūtu pilnu iz­man­toto sīkfailu sa­rak­stu, lū­dzu, no­klik­šķi­niet uz sa­ites šeit: hagergroup.com/cookies-list

Kā ir ar ci­tām iz­se­ko­ša­nas teh­no­lo­ģi­jām?

Sīkfaili nav vien­ī­gais veids, kā at­pa­zīt vai iz­se­kot viet­nes ap­mek­lē­tā­jus. Mēs laiku pa lai­kam va­ram iz­man­tot ci­tas, lī­dzī­gas teh­no­lo ģi­jas, pie­mē­ram, tī­mekļa bā­kas (daž­reiz sa­uk­tas par “iz­se­ko­ša­nas pik­se­ļiem” vai “skaid­riem gi­fiem”). Tie ir mazi gra­fi­kas faili, kas sa­tur uni­kālu iden­ti­fi­ka­toru, kas ļauj mums at­pa­zīt, kad kāds ir ap­mek­lē­jis mūsu vietni (vai at­vē­ris e-pa­stu, kuru mēs vi­ņiem esam no­sū­tī­juši). Tas ļauj mums, pie­mē­ram, no­vē­rot lie­to­tāju tra­fika mo­de­ļus no vienas mūsu viet­nes la­pas uz otru, pie­gā­dāt sīk­dat­nes vai sa­zi­nā­ties ar tām, lai sa­prastu, vai esat ie­ra­dies mūsu vietnē no tiešsais­tes rek­lā­mas, kas tiek pa­rā­dīta tre­šās pu­ses vietnē , lai uz­la­botu viet­nes veikt­spēju un no­vēr­tētu e-pa­sta mārke­tinga kam­paņu pa­nā­ku­mus. Dau­dzos ga­dī­ju­mos šīs teh­no­lo­ģi­jas ir at­ka­rī­gas no sīk­datņu pa­rei­zas dar­bī­bas,

tā­pēc sīk­datņu no­rai­dī­šana pa­slik­ti­nās to dar­bību.

Flash sīk­dat­nes vai vie­tē­jie kop­lie­to­tie ob­jekti

Mūsu vietne var iz­man­tot arī tā sa­uca­mos “Flash sīkfai­lus” (pa­zīs­ta­mus arī kā Vie­tē­jie kop­lie­to­tie ob­jekti vai “LSO”), lai cita starpā ap­ko­potu un sa­gla­bātu in­for­mā­ciju par mūsu pa­kal­po­jumu iz­man­to­šanu, krāp­ša­nas no­vēr­šanu un ci­tām viet­nes dar­bī­bām.

Ja ne­vē­la­ties, lai da­torā tiktu sa­gla­bāti Flash sīkfaili, va­rat pie­lā­got Flash at­ska­ņo­tāja ie­sta­tī­ju­mus, lai blo­ķētu Flash sīkfailu gla­bā­šanu, iz­man­to­jot rī­kus Viet­nes krā­tu­ves