Kon­fi­den­cia­li­tā­tes pa­zi­ņo­jums


Pēdējais atjauninājums: 2018. gada maijā

 

Uz­ņē­mumā Hager mēs cie­nām jūsu pri­vā­tumu un vē­la­mies būt pār­re­dzami at­tie­cībā uz per­so­nas pri­vāto in­for­mā­ciju, ko mēs ap­ko­po­jam, un kā mēs to iz­man­to­jam. Šajā kon­fi­den­cia­li­tā­tes pa­zi­ņo­jumā (turp­māk “pa­zi­ņo­jums”) mēs iz­skaid­ro­jam, kas mēs esam, kā mēs ap­ko­po­jam, ko­pī­go­jam un iz­man­to­jam in­for­mā­ciju, kuru no jums ie­gūs­tam, kad ap­mek­lē­jat mūsu tī­mekļa plat­formu (turp­māk “vietne”), un kā jūs va­rat iz­man­tot sa­vas pri­vā­tuma tie­sī­bas.

Lū­dzu, ņe­miet vērā, ka šajā pa­zi­ņo­jumā ir ap­rak­stīta in­for­mā­ci­jas ie­gū­šana, kas pa­rasti no­tiek vi­sās Hager viet­nēs, un īpa­šās ap­strā­des dar­bī­bas, kas no­tiek katrā Hager tī­mekļa vietnē, var būt at­šķi­rī­gas. Tā­pēc da­žas no šajā pa­zi­ņo­jumā ap­rak­stī­ta­jām ap­strā­des dar­bī­bām var ne­būt pie­mē­ro­ja­mas kon­krē­ta­jai Hager viet­nei, kuru ap­mek­lē­jat.

Ja jums ir kādi jau­tā­jumi vai ne­skaid­rī­bas par to, kā mēs iz­man­to­jam jūsu per­so­nīgo in­for­mā­ciju, lū­dzu, sa­zi­nie­ties ar mums, iz­man­to­jot kon­tak­tin­for­mā­ciju, kas no­rā­dīta zem šī pa­zi­ņo­juma.

Šo vietni pār­valda kom­pā­ni­jas Hager fi­liāle (turp­māk - Hager), kas ir uz­raugs visu per­so­nas datu ap­ko­po­ša­nai un in­for­mā­ci­jas ie­gū­ša­nai šajā vietnē.

1. Ātrās sa­ites

In­for­mā­ci­jas no­lū­kos mēs ie­sa­kām pil­nībā iz­la­sīt šo pa­zi­ņo­jumu. To­mēr, ja vē­la­ties pie­kļūt ti­kai no­teik­tai šī pa­zi­ņo­juma sa­da­ļai, no­klik­šķi­niet uz at­bil­sto­šās sa­ites, kas at­ro­das ze­māk.

2. Kādu privāto informāciju mēs iegūstam un kādēļ
3. Kādiem nolūkiem mēs izmantojam jūsu privāto informāciju
4. Ar ko mēs dalāmies jūsu personīgajā informācijā
5. Kāds ir juridiskais pamatojums jūsu personīgās informācijas apstrādei
6. Personas informācijas pārsūtīšana ārpus ES / EEZ
7. Cik ilgi mēs glabājam jūsu privāto informāciju
8. Kā mēs aizsargājam jūsu personisko informāciju
9. Nepilngadīgie
10. Kādas datu aizsardzības tiesības jums ir un kā jūs varat tās izmantot
11. Ārējās saites
12. Šī paziņojuma atjauninājumi
13. Kā ar mums sazināties

2. Kādu pri­vāto in­for­mā­ciju mēs ie­gūs­tam un kā­dēļ

Mēs savā vietnē ap­ko­po­jam da­žāda veida pri­vātu in­for­mā­ciju. In­for­mā­cija, ko mēs va­ram par tevi ie­gūt, ie­tilpst šā­dās ka­te­go­ri­jās:

Informācija, kuru jūs sniedzat brīvprātīgi

Da­žās mūsu tī­mekļa viet­nēs var jūs lūgt brīv­prā­tīgi sniegt per­so­nīgu in­for­mā­ciju:

 • jūsu kon­tak­tin­for­mā­cija: pie­mē­ram, vārds un uz­vārds, dzim­ša­nas da­tums, ad­rese, tāl­ruņa nu­murs, e-pa­sta ad­rese, dzi­mums;

 • in­for­mā­cija par jūsu iz­man­to­ta­jiem vai in­te­re­sē­jo­ša­jiem pro­duk­tiem / pa­kal­po­ju­miem;

 • kre­dīt­kar­tes dati;

 • biz­nesa kon­tak­tin­for­mā­cija, ie­skai­tot in­for­mā­ciju par jūsu uz­ņē­mumu;

 • CV un darba pie­tei­kumi tiešsais­tes darbā pie­ņem­ša­nas no­lū­kos.

Per­so­nīgo in­for­mā­ciju, kuru jums lūdz sniegt un ie­mesli, kā­dēļ jums to lūdz, tiks pre­ci­zēti un skaid­roti katrā šāda veida pie­pra­sī­ša­nas brīdī.


Informācija, kuru mēs apkopojam automātiski


Ap­mek­lē­jot mūsu vietni, mēs, au­to­mā­tiski ap­ko­po­sim no­teiktu in­for­mā­ciju no jūsu ie­rī­ces. Da­žās val­stīs, ie­skai­tot Ei­ro­pas Eko­no­mi­kas zo­nas val­stis, šo in­for­mā­ciju var uz­ska­tīt par pri­vātu in­for­mā­ciju sa­skaņā ar pie­mē­ro­ja­ma­jiem datu aiz­sar­dzī­bas li­ku­miem.

Kon­krēti, in­for­mā­cija, ko mēs ie­gūs­tam au­to­mā­tiski, var ie­tvert tādu in­for­mā­ciju kā jūsu IP ad­rese, ie­rī­ces tips, uni­kāli ie­rī­ces iden­ti­fi­kā­ci­jas nu­muri, pār­lūka tips, pre­fe­ren­ces, plaša ģeog­rā­fiskā at­ra­ša­nās vieta (pie­mē­ram, valsts vai pil­sē­tas lī­meņa at­ra­ša­nās vieta) un cita teh­niskā in­for­mā­cija. Mēs va­ram arī ap­ko­pot in­for­mā­ciju par to, kā jūsu ie­rīce ir mi­jie­dar­bo­ju­sies ar mūsu vietni, ie­skai­tot la­pas, ku­rām pie­kļūs­tat, un sa­ites, ku­ras ir ap­mek­lē­tas.

Šīs in­for­mā­ci­jas ap­ko­po­šana ļauj mums la­bāk iz­prast klien­tus, kuri ap­meklē mūsu vietni, no ku­rie­nes viņi ir, un to, kāds mūsu viet­nes sa­turs vi­ņus in­te­resē. Mēs iz­man­to­jam šo in­for­mā­ciju iek­šē­jās ana­lī­zes mēr­ķiem un lai uz­la­botu mūsu viet­nes kva­li­tāti un at­bil­stību mūsu ap­mek­lē­tā­jiem.

Mēs iz­man­to­jam sīk­dat­nes un lī­dzīgu iz­se­ko­ša­nas teh­no­lo­ģiju (kopā - “Sīkfaili”), lai sa­vāktu un iz­man­totu per­so­nisku in­for­mā­ciju par jums. Lai ie­gūtu pa­pil­din­for­mā­ciju par sīk­datņu vei­diem, kā­dus mēs iz­man­to­jam, kā­pēc un kā jūs va­rat kon­tro­lēt sīkfai­lus, lū­dzu, ska­tiet mūsu pa­zi­ņo­jumu par sīkfailiem.

Informācija, ko netieši iegūstam no trešajām personām

Ik pa lai­kam mēs va­ram sa­ņemt per­so­nisku in­for­mā­ciju par jums, ko ie­gūs­tam no ci­tiem avo­tiem (pie­mē­ram: uz­stā­dī­tā­jiem, kad viņi jūsu vārdā iz­veido kontu kādā no mūsu viet­nēm).

Pie in­for­mā­ci­jas vei­diem, ko mēs ie­gūs­tam no tre­ša­jām per­so­nām, var ie­tilpt: e-pa­sta ad­rese, in­for­mā­cija par jūsu esošo in­sta­lā­ciju utt. Mēs iz­man­to­jam šo in­for­mā­ciju, lai sa­gla­bātu un uz­la­botu to ie­rak­stu pre­ci­zi­tāti, ku­rus mēs gla­bā­jam par jums, lai va­rētu sniegt la­bāku teh­nisko pa­lī­dzību ie­sta­tī­šanā, mūsu ri­si­nā­jumu uz­tu­rē­šanā un klientu kon­taktu pār­val­dī­šanā.

3. Kā­diem no­lū­kiem mēs iz­man­to­jam jūsu pri­vāto in­for­mā­ciju

Mēs iz­man­to­jam no jums ap­ko­poto per­so­nisko in­for­mā­ciju šā­diem mēr­ķiem:

 

 • lai jūs va­rētu iz­vei­dot kontu mūsu vietnē;

 • efek­tī­vā­kai sa­zi­ņai ar jums un ie­spē­jām at­bil­dēt uz vi­s­iem jau­tā­ju­miem vai ne­skaid­rī­bām

 • lai jūs va­rētu pār­val­dīt sa­vus pir­ku­mus tiešsaistē mūsu vietnē;

 • lai va­rētu ad­mi­nis­trēt un uz­rau­dzīt mūsu viet­nes sta­bi­li­tāti un dar­bību;

 • lai no­dro­ši­nātu, ka mūsu tī­mekļa viet­nes sa­turs jums ir at­bil­stošs un tiek pa­rā­dīts jums vi­s­efek­tī­vā­kajā veidā;

 • lai no­sū­tītu jums in­for­mā­ciju vai pie­dā­vā­ju­mus par mūsu pro­duk­tiem un pa­kal­po­ju­miem;

 • lai jūs va­rētu sa­ņemt visa veida jau­nu­mus par mūsu kom­pā­niju;

 • lai va­rētu no­sū­tīt jums per­so­na­li­zē­tus slu­di­nā­ju­mus, kas, mū­sup­rāt, va­rētu jūs in­te­re­sēt, pa­ma­to­jo­ties uz jūsu vēlmēm un mūsu viet­nes iz­man­to­šanu;

 • lai va­rētu jūs in­for­mēt, par mūsu viet­nes at­jau­ni­nā­ju­miem, un par iz­mai­ņām vi­sos pro­duk­tos vai pa­kal­po­ju­mos, ko mēs pie­dā­vā­jam;

 • lai va­rētu iz­prast jūsu vēl­mes un uz­la­bot savu pie­re­dzi un klientu ap­mie­ri­nā­tību;

 • lai va­rētu veikt sta­tis­tisko ana­līzi par šīs tī­mekļa viet­nes iz­man­to­šanu un ap­mek­lē­jumu bie­žumu;

 • tiešsais­tes darbā pie­ņem­ša­nas no­lū­kos (lū­dzu, iz­la­siet darba pie­tei­kuma kon­fi­den­cia­li­tā­tes pa­zi­ņo­jumu, kas ir pie­ejams mūsu vietnē.

Mēs iz­man­to­sim no jums ap­ko­poto per­so­nisko in­for­mā­ciju ti­kai šajā pa­zi­ņo­jumā ap­rak­stī­ta­jiem mēr­ķiem vai mēr­ķiem, ku­rus mēs jums iz­skaid­ro­sim per­so­nis­kās in­for­mā­ci­jas pie­pra­sī­ša­nas laikā.

4. Ar ko mēs da­lā­mies jūsu per­so­nī­gajā in­for­mā­cijā

Mēs va­ram at­klāt jūsu per­so­nisko in­for­mā­ciju šā­dām sa­ņē­mēju ka­te­go­ri­jām:

 

 • Hager fi­liā­lēm, trešo pušu pa­kal­po­jumu snie­dzē­jiem un par­tne­riem, kuri mums sniedz datu ap­strā­des pa­kal­po­ju­mus (pie­mē­ram, lai no­dro­ši­nātu mūsu vie­tas fun­kcio­na­li­tāti vai pa­lī­dzētu uz­la­bot mūsu viet­nes dro­šību) vai, kas ci­tādi ap­strādā per­so­nisko in­for­mā­ciju mēr­ķiem, kas ir ap­rak­stīti šajā pa­zi­ņo­jumā vai ir pa­zi­ņoti jums, kad mēs ie­gūs­tam jūsu per­so­nisko in­for­mā­ciju;

 • jeb­ku­rai kom­pe­ten­tai tie­sī­baiz­sar­dzī­bas ie­stā­dei, pār­val­des ie­stā­dei, valsts ie­stā­dei, tie­sai vai ci­tai tre­ša­jai pu­sei, ja mēs uz­ska­tām, ka šāda in­for­mā­cija ir ne­pie­cie­šama un iz­pau­žama, ie­vē­ro­jot pie­mē­ro­tos li­ku­mus vai no­tei­ku­mus, lai aiz­stā­vētu mūsu li­ku­mī­gās tie­sī­bas vai lai aiz­sar­gātu sa­vas vai jeb­ku­ras ci­tas per­so­nas dzī­vī­bai sva­rī­gās in­te­re­ses;

 • po­ten­ciā­la­jam pir­cē­jam (un tā aģen­tiem un kon­sul­tan­tiem) sa­is­tībā ar jeb­kuru ie­ro­si­nātu pir­kšanu, ap­vie­no­šanu vai jeb­ku­ras mūsu biz­nesa da­ļas ie­gādi ar no­sa­cī­jumu, ka mēs in­for­mē­jam pir­cēju, ka jūsu per­so­nīgā in­for­mā­cija ir jā­iz­manto ti­kai šajā pa­zi­ņo­jumā no­rā­dī­ta­jiem mēr­ķiem;

 • jeb­ku­rai ci­tai per­so­nai ar jūsu pie­kri­šanu par in­for­mā­ci­jas iz­pau­ša­nai.

   

5. Kāds ir ju­ri­dis­kais pa­ma­to­jums jūsu per­so­nī­gās in­for­mā­ci­jas ap­strā­dei

Mēs ap­strā­dā­sim mūsu vietnē ap­ko­poto per­so­nisko in­for­mā­ciju, pa­ma­to­jo­ties uz ne­pie­cie­ša­mību uz­la­bot at­tie­cī­bas ar klien­tiem, pa­ma­to­jo­ties uz mūsu li­ku­mī­ga­jām in­te­re­sēm, kas būs at­ka­rī­gas no at­tie­cī­gās per­so­nis­kās in­for­mā­ci­jas un kon­krētā kon­tek­sta, kurā mēs to ap­ko­po­jam, vai pa­ma­to­jo­ties uz jūsu pie­kri­šanu sniegt šāda veida in­for­mā­ciju.

Mēs lūg­sim jūs sniegt per­so­nisko in­for­mā­ciju, lai iz­pil­dītu ju­ri­dis­kās pra­sī­bas vai no­slēgtu lī­gumu ar jums, mēs to at­tie­cī­gajā laikā skaidri pa­teik­sim un pa­teik­sim, vai jūsu per­so­nis­kās in­for­mā­ci­jas snieg­šana ir ob­li­gāta vai nē (kā arī ie­spē­ja­mās se­kas, ja ne­snie­dzat savu per­so­nisko in­for­mā­ciju).

Tā­pat, ja mēs ap­ko­po­sim un iz­man­to­sim jūsu per­so­nisko in­for­mā­ciju, bal­sto­ties uz mūsu (vai jeb­ku­ras tre­šās pu­ses) li­ku­mī­ga­jām in­te­re­sēm, katrā at­tie­cī­gajā si­tuā­cijā jums skaidri pa­teik­sim, kas ir šīs li­ku­mī­gās in­te­re­ses.

 

6. Per­so­nas in­for­mā­ci­jas pār­sū­tī­šana ār­pus ES / EEZ

Mēs dar­bo­ja­mies glo­bālā lī­menī, un tā­pēc jūsu per­so­niskā in­for­mā­cija var tikt pār­sū­tīta un ap­strā­dāta val­stīs, kas nav jūsu re­zi­den­ces valsts. Da­žos ga­dī­ju­mos šīs val­stis var at­ras­ties ār­pus Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas / Ei­ro­pas Eko­no­mi­kas zo­nas (ES / EEZ), un tā­pēc tām var būt datu aiz­sar­dzī­bas li­kumi, kas at­šķi­ras no jūsu dzī­ves­vie­tas valsts li­ku­miem.

Kon­krēti, mūsu vietņu ser­veri at­ro­das ES / EEZ, taču mēs va­ram da­lī­ties ar jūsu per­so­nīgo in­for­mā­ciju vai dot tai pie­kļuvi Hager fi­liā­lēm, trešo per­sonu pa­kal­po­jumu snie­dzē­jiem un par­tne­riem, kuri, ie­spē­jams, dar­bo­jas ār­pus ES / EEZ (pie­mē­ram, mēs va­ram iz­man­tot tī­mekļa pa­kal­po­jumu snie­dzē­jus vai mā­koņ­da­to­ša­nas pa­kal­po­jumu snie­dzē­jus, kuri jūsu per­so­nīgo in­for­mā­ciju glabā vai pie­kļūst tai ār­pus ES / EEZ).

Šādā ga­dī­jumā mēs pār­lie­ci­nā­si­mies, ka jūsu per­so­nīgā in­for­mā­cija tiek pār­sū­tīta uz tre­ša­jām val­stīm ār­pus ES / EEZ, ku­ras Ei­ro­pas Ko­mi­sija uz­skata par “pie­mē­ro­tām” (at­bil­stošo val­stu sa­raksts ir pie­ejams šeit), vai arī at­tie­cīgi, lai jūsu per­so­nīgā in­for­mā­cija ne­tiek no­sū­tīta uz val­sti, kas ne­nod­ro­šina at­bil­stošu aiz­sar­dzību, mēs ie­vie­sī­sim at­bil­sto­šus aiz­sar­dzī­bas pa­sā­ku­mus, lai ga­ran­tētu, ka jūsu per­so­nīgā in­for­mā­cija tiek aiz­sar­gāta, ka­mēr tā tiek ap­strā­dāta ār­pus ES / EEZ sa­skaņā ar pie­mē­ro­ja­ma­jiem pri­vā­tuma li­ku­miem. Šīs at­bil­sto­šās ga­ran­ti­jas ie­tvert Ei­ro­pas Ko­mi­si­jas stan­darta lī­guma no­tei­kumu pa­rak­stī­šanu ar Hager fi­liāli, trešo per­sonu pa­kal­po­jumu snie­dzēju vai par­tneri ār­pus ES / EEZ, ar kuru mēs da­lā­mies ar jūsu per­so­nīgo in­for­mā­ciju. Pa­pil­din­for­mā­ciju par per­so­nis­kās in­for­mā­ci­jas pār­sū­tī­šanu ār­pus ES / EEZ, lū­dzu, ska­tiet ze­māk eso­šajā sa­daļā “Kā ar mums sa­zi­nā­ties”.

7. Cik ilgi mēs gla­bā­jam jūsu pri­vāto in­for­mā­ciju

Mēs gla­bā­sim jūsu per­so­nisko in­for­mā­ciju tik ilgi, cik ne­pie­cie­šams, lai mēs va­rētu īs­te­not šajā pa­zi­ņo­jumā ap­rak­stī­tos mēr­ķus (pie­mē­ram, lai sniegtu jums pie­pra­sī­tos pa­kal­po­ju­mus).

Tik­līdz jūsu per­so­nis­kās in­for­mā­ci­jas ap­strā­des mēr­ķis vairs ne­pas­tāv vai gla­bā­ša­nas pe­riods ir bei­dzies vai, ja jūs lū­dzat mums iz­dzēst jūsu per­so­nisko in­for­mā­ciju, šādā ga­dī­jumā jūsu per­so­nisko in­for­mā­ciju mēs va­ram gla­bāt ie­ro­be­žotu laika posmu, lai no­kār­totu ne­pa­beig­tās ju­ri­dis­kās, no­dokļu vai grā­mat­ve­dī­bas sa­is­tī­bas.

Kad mums vairs ne­būs ne­pie­cie­ša­mī­bas ap­strā­dāt jūsu per­so­nisko in­for­mā­ciju, mēs pār­lie­ci­nā­si­mies, ka jūsu per­so­niskā in­for­mā­cija tiek iz­dzēsta vai pa­liek ano­nīma.
 

8. Kā mēs aiz­sar­gā­jam jūsu per­so­nisko in­for­mā­ciju

Mēs esam ap­ņē­mu­šies no­dro­ši­nāt jūsu per­so­nis­kās in­for­mā­ci­jas dro­šību. Mēs iz­man­to­jam pie­sar­dzī­bas pa­sā­ku­mus, lai aiz­sar­gātu mūsu tī­mekļa viet­nes per­so­nis­kās in­for­mā­ci­jas kon­fi­den­cia­li­tāti un dro­šību, iz­man­to­jot teh­no­lo­ģis­kus, fi­zis­kus un ad­mi­nis­tra­tī­vus dro­šī­bas pa­sā­ku­mus, pie­mē­ram, ugunsmū­rus un rū­pīgi iz­strā­dā­tas dro­šī­bas pro­ce­dū­ras. Mēs šif­rē­jam šīs in­for­mā­ci­jas pār­raidi, iz­man­to­jot dro­šas lig­zdas slāņa teh­no­lo­ģiju (SSL). Šīs teh­no­lo­ģi­jas, pro­ce­dū­ras un citi pa­sā­kumi tiek iz­man­toti, cen­šo­ties no­dro­ši­nāt, ka jūsu per­so­nīgā in­for­mā­cija jop­ro­jām ir droša un pie­ejama ti­kai jums un tiem, ku­rus esat pil­nva­ro­jis pie­kļūt jūsu per­so­nis­ka­jai in­for­mā­ci­jai. To­mēr ne­viens in­ter­nets, e-pasts vai cita veida elek­tro­niskā pār­raide ne­kad nav pil­nīgi droša un bez kļū­dām, tā­pēc jums ir jā­pie­vērš uz­ma­nība, kādu in­for­mā­ciju jūs sū­tat šādā veidā.

 

9. Ne­pil­nga­dī­gie

Pa­kal­po­jumi, ku­rus mēs snie­dzam šajā vietnē,nav pa­re­dzēti per­so­nām, kas ir jau­nā­kas par 18 ga­diem. Ja esat jau­nāks par 18ga­diem, lū­dzu, ne­snie­dziet savu per­so­nisko in­for­mā­ciju šajā vietnē.

 

10. Kādas datu aizsardzības tiesības jums ir un kā jūs varat tās izmantot

Jums ir šādas datu aizsardzības tiesības:

 • Jūs varat pieprasīt piekļuvi savai personiskajai informācijai un iegūt tās kopiju.

 • Jūs varat arī lūgt labot vai aizpildīt jebkādu neprecīzu vai nepilnīgu personisko informāciju.

 • Jūs varat pieprasīt, lai jūsu personiskā informācija tiktu dzēsta ar dažiem juridiskiem nosacījumiem (piemēram, ja personiskā informācija vairs nav vajadzīga, lai sasniegtu mērķus, kuriem informācija sākotnēji tika savākta).

 • jūs varat iebilst pret jūsu personiskās informācijas apstrādi, lūgt mūs ierobežot jūsu personiskās informācijas apstrādi vai pieprasīt personiskās informācijas pārnesamību, ievērojot noteiktus juridiskus nosacījumus.

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no elektroniskā mārketinga paziņojumiem, ko mēs jums nosūtām. Jūs varat izmantot šīs tiesības, noklikšķinot uz saites “atrakstīties” vai “atteikties” mārketinga e-pastā, ko mēs jums nosūtām. Lai atteiktos no citiem mārketinga veidiem (piemēram, pasta mārketings vai tele mārketings), lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta zemāk sadaļā “Kā ar mums sazināties”.

 • Tāpat, ja mēs esam ieguvuši un apstrādājuši jūsu personisko informāciju ar jūsu piekrišanu, tad jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs tādas apstrādes likumību, kuru mēs veicām pirms jūsu atsaukšanas, kā arī neietekmēs jūsu personiskās informācijas apstrādi, pamatojoties uz likumīgiem apstrādes pamatiem, kas nav piekrišana.

 • Jums ir tiesības iesniegt sūdzības datu aizsardzības iestādei par jūsu personiskās informācijas iegūšanu un izmantošanu. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības iestādi. Šeit ir pieejama kontaktinformācija datu.

 • aizsardzības iestādēm Eiropas Ekonomikas zonā, Šveicē un dažās valstīs ārpus Eiropas (ieskaitot ASV un Kanādu).

Jūs varat izmantot jebkuru no iepriekšminētajām tiesībām jebkurā laikā, sazinoties ar mums, kā aprakstīts tālāk sadaļā “Kā ar mums sazināties”. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem.

11. Ārējās saites

Ja kāda mūsu vietnes daļa nodrošina iespēju pāriet uz trešo personu vietnēm, šīs vietnes nedarbojas saskaņā ar šo paziņojumu. Mēs neesam atbildīgi par tiešsaistes kolekciju trešo personu vietnēs, un mēs iesakām izskatīt šajās vietnēs ievietotos privātuma paziņojumus, lai izprastu viņu personiskās informācijas vākšanas, izmantošanas un izpaušanas procedūras.

12. Šī paziņojuma atjauninājumi

Mēs varam atjaunināt šo privātuma paziņojumu, balstoties uz mainīgajām juridiskajām, tehniskajām vai biznesa izmaiņām, un, ja tas tā ir, mēs savā vietnē nodrošināsim atjauninātu šī konfidencialitātes paziņojuma versiju.

Jūs varat redzēt, kad šis privātuma paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts, pārbaudot datumu “pēdējais atjauninājums”, kas parādīts šī privātuma paziņojuma augšpusē.
 

13. Kā ar mums sazināties

Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības par šo paziņojumu vai veidu, kā mēs apstrādājam jūsu personīgo informāciju, vai ja vēlaties izmantot savas tiesības, kā aprakstīts iepriekš, lūdzu, izmantojiet šo pieprasījuma veidlapu.

Ja esat Hager klients, lūdzu, ņemiet vērā arī mūsu globālo klientu privātuma politiku.