Lei­di­nys


At­sa­ko­my­bės ap­ri­bo­ji­mas

Buvo sten­gia­ma­si už­tik­rin­ti, kad šio­je sve­tai­nė­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja būtų tiks­li pas­kel­bi­mo metu, „Ha­ger Group“ ne­ga­ran­tuo­ja savo tiks­lu­mo ir ne­at­lei­džia jo­kios at­sa­ko­my­bės bet ku­riai tre­čia­jai ša­liai bet ku­rio­je pa­sau­lio vie­to­je už bet ko­kią žalą, žalą, tie­sio­gi­nę ar tie­sio­gi­nę žalą. ne­tie­sio­gi­niai nuo­sto­liai, ne­tie­sio­gi­niai ar eko­no­mi­niai nuo­sto­liai ar kiti nuo­sto­liai, pa­tir­ti dėl šia­me tink­la­la­py­je esan­čios in­for­ma­ci­jos nau­do­ji­mo ar pri­klau­so­my­bės nuo to, kiek lei­džia įsta­ty­mai.

 

Iš­lei­do
Ha­ger Group

Ha­ger SE

Zum Gun­ter­stal

66440 Blieskas­tel (Ger­many)

Tel: 06842 945-0

Fak­sas: 06842 945-2409

 

Teisinė forma : So­ci­etas Eu­ro­pa­ea (SE)

Buveinė : Blieskas­tel, Ger­many

Registracijos numeris : Saar­brüc­ken HRB 16434

Valdybos nariai : Da­niel Ha­ger (Chair­man of the Bo­ard), Mike El­bers, Phi­lip­pe Fer­ragu, Franck Hou­de­bert

PVM mokėtojo kodas : DE138104710